Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

arrives
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakateistrue kateistrue
arrives
0032 56b0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoko soko
arrives
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
arrives
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
arrives
arrives
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk viaalmostlover almostlover

October 31 2018

arrives
9729 117d 500
arrives
5772 e997
Reposted from4777727772 4777727772 viakomplikacja komplikacja
arrives
arrives
1492 7983
Reposted frompeper peper viayourheartbeat yourheartbeat
arrives
8844 7851 500
Reposted frommoai moai viayourheartbeat yourheartbeat
arrives
6666 0d71
arrives
0032 56b0 500
arrives
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayourheartbeat yourheartbeat
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
arrives
3621 6a67
arrives
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"

October 28 2018

arrives
Reposted frombluuu bluuu viasoko soko
arrives
7374 c382 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasoko soko
arrives
0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772 viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl